Αναζητήστε με βάση την περιοχή, γειτονιά, ΤΚ ή με βάση την απόσταση ή με τα σεμινάρια
 

Κανόνες λειτουργίας

To παρών website είναι δικαιούχος, μεταξύ άλλων, των διαδικτυακών τόπων με domain name seminarsfinder.gr (εφεξής και χάριν συντομίας το site) προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του site παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του site, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του site, αλλά όπως γνωστοποιήσει στo seminarsfinder.gr τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

To site παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του site πλήθος υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών καταχωρημένων από τους ίδιους τους χρήστες παντός είδος/τύπου, στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης, μαζικής πρόσβασης των χρηστών και άλλων. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο site υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών του site αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του site παρέχεται «ως έχει» και το site ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του site.

Η χρήση του site διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού - Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του site.

2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του site θα πρέπει : να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο site στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του, να ενημερώνει επιμελώς το site άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ)

To site διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Kαταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του site να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του site ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού. Επίσης δεν ευθύνεται σε καμμία περίπτωση για καταχωρήσεις από οποιονδήποτε χρήστη, σχόλια, απόψεις, στοιχεία και πληροφορίες που καταχωρούνται. Γενικότερα, εάν και για οποιοδήποτε λόγο κάποιος απαιτεί διαγραφή πληροφορίας, εικόνας, video, αρχείου κλπ θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον ίδιο τον χρήστη πρώτα και εφ'όσον δεν βρεθεί λύση τότε να επικοινωνήσει με την Διαχειριστική Ομάδα, έχοντας αποθηκευμένα όλα τα στοιχεία της επικοινωνίας με το χρήστη καθώς και τους λόγους που επιθυμεί διαγραφή του/των ανωτέρω.

5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site αποτελούν ενημέρωση τύπου μηχανής αναζήτησης στον επισκέπτη/χρήστη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς ή/και αποφυγή αγοράς κλπ.). Το site αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο την συλλογή και διανομή του περιεχομένου των πληροφοριών, δεν τα επεξεργάζεται και δεν εγγυάται όμως την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού (του site). Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του site με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

6. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στο site. Περαιτέρω η Εταιρία δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay - out) του site, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο seminarsfinder.gr καθώς και στους ίδιους τους δημιουργούς τους, καταχωρητές και χρήστες που τα έχουν "ανεβάσει", διατίθενται δε στους υπόλοιπους χρήστες/επισκέπτες του ελεύθερα για οποιαδήποτε χρήση περιλαμβανομένου την αντιγραφή ή την επαναδημοσίευση. To seminarsfinder.gr πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο site να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.

Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του site για εμπορικό σκοπό ή/και κέρδος. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του site με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας μας, ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και διατηρούμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε κάθε προκληθείσα θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι το seminarsfinder.gr έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο site.

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα του SeminarsFinder.gr να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του site κάθε φορά που θεωρεί ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους.

9. ΔΕΣΜΟΙ – LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

Το site εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των sites και των σελίδων, στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το site μας καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του site. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών από το site και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της εταιρίας. Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο site:

 • Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
 • Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του
 • Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες του site και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς φύσεως) προγράμματα

Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει το site για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα.

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/1996 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση μας από την επίσκεψη του χρήστη στο site με σκοπό :

 • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το site στους χρήστες του,
 • την εν γένει ενημέρωση του χρήστη,
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του site,
 • την ενημέρωση κατ'επιλογής  του χρήστη και μόνο, σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing news letters, νέων προσφορών, αγγελιών κ.λπ.),
 • την εύρυθμη λειτουργία του site,
 • κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

11. COOKIES

H Εταιρία δύναται – και ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος το αποδέχεται – στο site να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στο site. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη, όπως όνομα (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό, κατά την επίσκεψή του στο site ξανά, να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση αυτού (του χρήστη) στο site. Eπίσης μέσα στο site χρησιμοποιούνται κατ'αντίστοιχο τρόπο cookies τρίτων παρόχων όπως facebook, twitter, linkedΙn κλπ για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρουμε και χρησιμοποιούνται με βάση το ανοικτό πρωτόκολλο επικοινωνίας που οι πάροχοι αυτοί διαθέτουν προς το χρήστη.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του site, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

13.ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Προσφορές-Δημοσιεύσεις-Κοινότητα

 • Το seminarsfinder.gr δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχουν τις συμφωνίες και τις συναλλαγές, από άποψης ποιότητας, ασφάλειας, νομιμότητας, τιμής και λοιπών χαρακτηριστικών, δεν εγγυώνται την ταυτότητα των χρηστών που λαμβάνουν μέρος στις συναλλαγές, δεν έχει κανένα χρηματικό ή ανάλογο όφελος από τις συναλλαγές και δεν φέρει καμία ευθύνη σε κάθε περίπτωση βλάβης, ζημίας ή απάτης.
 • Επιτρέπονται προς δημοσίευση αγγελίες που σχετίζονται μόνο με τα συναφή αντικείμενα του website όπως αυτά διαμορφώνονται στις επί μέρους κατηγορίες του. Απαγορεύονται, ως εκ τούτου, προσφορές απολύτως άσχετες, όπως (ενδεικτικά): ακίνητα, αυτοκίνητα , "λευκές" ηλεκτρικές συσκευές [πλυντήρια, κουζίνες και παρεμφερή].
 • Υποχρεούστε να διευκρινίζετε με επαρκή σαφήνεια στον τίτλο κάθε εκπαιδευτικής προσφοράς το αντικείμενο και την τιμή που θα πρέπει να πληρώσει ο εκπαιδευόμενος.
 • Απαγορεύονται μηνύματα με άσκοπο περιεχόμενο όπως “έχεις π.μ.”, “σου έστειλα τα στοιχεία μου” κλπ τα οποία θα διαγράφονται από τον εκάστοτε υπεύθυνο διαχειριστή. Σε περίπτωση συνεννόησης με προσωπικά μηνύματα ο χρήστης ειδοποιείται αυτόματα από τη πλατφόρμα.
 • Απαγορεύονται τα υποτιμητικά ή ενθουσιώδη σχόλια σχετικά με την τιμή. Σαφέστατα επιτρέπονται τα σχόλια και η οποιαδήποτε βαθμολόγηση κρίνει ο εκπαιδευόμενος σωστή.
 • Απαγορεύεται η ανάρτηση μηνυμάτων (σε οποιαδήποτε θεματική ενότητα του) τα οποία έχουν κατά την κρίση της ΔΟ μοναδικό σκοπό την αύξηση του αριθμού των μηνυμάτων ενός μέλους (postcount) με σκοπό την εκπλήρωση των κριτηρίων δημοσίευσης προσφοράς που αναφέρονται στο (α) του παρόντος.
 • Μη συμμόρφωση- και ως τέτοια θεωρείται και η υπόνοια διενέργειας παρεμπορίου - με τους κανονισμούς αγγελιών θα έχει ως αποτέλεσμα διαδοχικά, σύσταση προς το μέλος με ταυτόχρονο κλείδωμα της αγγελίας ή / και διαγραφή της έως και αποκλεισμός πρόσβασης.
 • Η δυνατότητα να καταχωρείτε προσφορές είναι προνόμιο. Στόχο έχουν την εξυπηρέτηση της κοινότητας. Οι διαχειριστές εφόσον κρίνουν ή έχουν βάσιμες υποψίες ότι οι καταχωρήσεις σας δεν εξυπηρετούν το site μπορούν να σας στερήσουν το προνόμιο αυτό βασισμένοι στην κρίση τους, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση αναλυτικής ενημέρωσής σας για τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτό.
 • Αξιολογήσεις χρηστών οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν συμμετείχαν σε σχολή την οποία έχουν αξιολογήσει θα διαγράφονται. Χρήστες οι οποίοι κατ'επανάληψη πράτουν αναληθείς αξιολογήσεις θα διαγράφονται οριστικά.

- Oι παραπάνω κανόνες ισχύουν από 18 Ιουνίου 2013. Μελλοντικές αλλαγές οι διαφοροποιήσεις μπορεί να ακολουθήσουν κάτω από αυτή τη γραμμή -

Έχετε συνδεθεί με το λογαριασμό του Facebook